Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/05/2019

Tài chính công khai ngày 23/05/2019

Tổng số xuất ăn: 260 x 13.500 = 3.510.000đ

Trung tâm: 189 x 13.500 = 2.551.500đ

Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ