Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/09/2019

Tài chính công khai ngày 23/09/2019

Tổng số xuất ăn: 256 x 13.500 = 3.456.000đ
Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.000đ
Đồng cấm: 78 x 13.500 = 1.053.000đ