Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/12/2019

Tài chính công khai ngày 23/12/2019

Tổng số xuất ăn: 225 x 13.500 = 3.037.500đ
Trung tâm: 159 x 13.500 = 2.146.500đ
Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ