Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 24/04/2019

Tài chính công khai ngày 24/04/2019

Tổng số xuất ăn: 258 x 13.500 = 3.483.000đ

Trung tâm: 186 x 13.500 = 2.511.000đ

Đồng cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ