Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 24/06/2020

Tài chính công khai ngày 24/06/2020

Tổng số xuất ăn: 13.500 = 3.618.000đ
Trung tâm: 223 x 13.500 = 3.010.500đ
Đồng cấm: 45 x 13.500 = 607.500đ