Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 24/09/2019

Tài chính công khai ngày 24/09/2019

Tổng số xuất ăn: 251 x 13.500 = 3.388.500đ
Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.000đ
Đồng Cấm: 73 x 13.500 = 985.500đ