Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25/03/2019

Tài chính công khai ngày 25/03/2019

Tổng số xuất ăn: 255 x 13.500 = 3.442.500đ

Trung tâm: 181 x 13.500 =2.443.500đ

Đồng Cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ