Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25/04/2019

Tài chính công khai ngày 25/04/2019

Tổng số xuất ăn: 259 x 13.500 = 3.496.500đ

Trung tâm: 191 x 13.500 = 2.578.500đ

Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ