Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25/05/2020

Tài chính công khai ngày 25/05/2020

Tổng số xuất ăn; 258 x 13.500 = 3.483.000đ
Trung tâm: 215 x 13.500 = 2.902.500đ
Đồng cấm: 43 x 13.500 = 580.500đ