Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25/09/2019

Tài chính công khai ngày 25/09/2019

Tổng số xuất ăn: 260 x 13.500 = 3.510.000đ
Trung tâm: 187 x 13.500 = 2.524.500đ
Đồng cấm: 73 x 13.500 = 985.500đ