Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 26/06/2020

Tài chính công khai ngày 26/06/2020

Tổng số xuất ăn: 265 x 13.500 = 3.577.500đ
Trung tâm; 221 x 13.500 = 2.983.500đ
Đồng cấm: 44 x 13.500 = 594.000đ