Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 26/09/2019

Tài chính công khai ngày 26/09/2019

Tổng số xuất ăn: 257 x 13500 = 3.469.500đ
Trung tâm: 183 x 13.500 = 2.470.500đ
Đồng cấm: 74 x 13.500 = 999.000đ