Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 26/11/2019

Tài chính công khai ngày 26/11/2019

Tổng số xuất ăn: 247 x 13.500 = 3.334.500đ
Trung tâm: 176 x 13.500 = 2.376.000đ
Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ