Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 27/11/201906/07/2020

Tài chính công khai ngày 27/11/201906/07/2020

Tổng số xuất ăn: 268 x 13.500 = 3.618.000đ
Trung tâm: 228 x 13.500 = 3.078.000đ
Đồng cấm; 40 x 13.500 = 540.000đ