Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 28/03/2019

Tài chính công khai ngày 28/03/2019

Tổng số xuất ăn: 264 x 13.500 = 3.564.000đ

Trung tâm: 196 x 13.500 = 2.646.000đ

Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ