Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 28/05/2019

Tài chính công khai ngày 28/05/2019

Tổng số xuất ăn: 269 x 13.500 = 3.631.500đ

Trung tâm: 202 x 13.500 = 2.727.000đ

Đồng cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ