Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 28/9

Tài chính công khai ngày 28/9

Tổng số trẻ ra lớp: 277 trẻ.
+ Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ x 12 000 đồng = 876 000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 trẻ.
+ Điểm Trung Tâm: 184 trẻ x 12 000 đồng = 2 208 000 đồng.