Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 29/07/2017

Tài chính công khai ngày 29/07/2017

Tổng số trẻ báo ăn: 290 trẻ; Tổng số tiền ăn: 3.480.000đ
Điểm trung tâm: 193 trẻ - Số tiền 2.301.000đ;
Điểm Vân Động: 25 trẻ; - Số tiền 300.000đ;
Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ - Số tiền : 949.000đ.