Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 29/10/2019

Tài chính công khai ngày 29/10/2019

Tổng số xuất ăn: 25 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm: 182 x 13.500 = 2.457.000đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ