Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 30/09/2019

Tài chính công khai ngày 30/09/2019

Tổng số xuất ăn:241 x 13.500 = 3.253.500đ
Trung tâm: 171 x 13.500 =2.308.500đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ