Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 30/12/2019

Tài chính công khai ngày 30/12/2019

Tổng số xuất ăn: 222 x 13.500 = 2.997.000đ
Trung tâm: 163 x 13.500 = 2.200.500đ
Đồng cấm: 60 x 13.500 = 810.000đ