Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 9/10

Tài chính công khai ngày 9/10

Tổng số trẻ ra lớp: 285 trẻ
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng.
+ Điểm Đồng Cấm: 70 trẻ x 12 000 đồng = 840 000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 194 trẻ x 12 000 đồng = 2 328 000 đồng.