Asset Publisher

Tài chính công khai ngày10/10/2019

Tài chính công khai ngày10/10/2019

Tổng số xuất ăn: 251 x 13.500 = 3.388.500đ
Trung tâm: 184 x 13.500 = 2.484.000đ
Đồng cấm: 67x 13.500 = 904.500đ