Asset Publisher

Tài chính công khai ngày18/10/2019

Tài chính công khai ngày18/10/2019

Tổng số xuất ăn: 254 x 13.500 = 3.429.000đ

Trung tâm: 184 x 13.500 = 2.484.000đ


Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ