Asset Publisher

Tài chính coog khai ngày 02/04/2019

Tài chính coog khai ngày 02/04/2019

Tổng số xuất ăn: 256 x 13.500 = 3.456.000đ

Trung tâm: 190 x 13.500 = 2.565.000đ

Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ