Asset Publisher

Tài cính công khai ngày 27/02/2019

Tài cính công khai ngày 27/02/2019

Tài chính công khai ngày 27/02/2019
Tổng số xuất ăn: 241 x 13.500 = 3.253.500đ
Trung tâm: 177 x 13.500 = 2.389.500đ
Đồng Cấm: 64 x 13.500 = 864.000đ