Asset Publisher

Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013

Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013


Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013

 

 

                                      THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 201

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

KS đầu năm

246

220

 89,5

3

 1,2

 23

9,3

 200

81,4

 46

18,6

 

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL cuối năm