Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 05 / 2014

Chương trình công tác tháng 05 / 2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 05 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Đông Triều, ngày 05  tháng 5  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  5 /2014

                                                                                                                                       

 

* Trọng tâm công tác tháng 5/2014:

     - Rà soát chương trình thời biểu

     - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để tỉnh công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi .

      - Kiểm tra đánh giá học sinh lớp 5 tuổi , bàn giao danh sách trẻ 5 tuổi về trường tiểu học .

     -  Hoàn thiện hồ sơ giải pháp sáng tạo .

      - Hoàn thiện báo cáo thi đua, tổng kết năm học .                

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

5

 

 Họp trực tuyến công tác tinh giản biên chế ngành giáo dục năm 2014- 2016 

 

- Toàn trường

10/5

- Họp hội đồng triển khai công tác tháng

 

 

- Toàn trường

 

12- 14

Kiểm tra chất lượng học sinh 5 tuổi .

- BGH,  tổ trưởng, GVday lớp 5 tuổi

12

Hội đồng chấm giải pháp sáng tạo cấp trường

 

 - BGH

15- 17

- Họp  xét duyệt thi đua trường

 - Hoàn thiện hồ sơ thi đua

- Ban thi đua trường

25- 30

01/6

Họp phụ huynh học sinh các lớp

Tổng kết trường

Tổ chức phát quà tết 01/6 cho học sinh

- GVCN

- Toàn trường

- Toàn trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 -Trang thông tin điện tử

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến