tài chính công khai ngày 24/11/2023 

Tổng số suất ăn: 200 suất x 18.500 = 3.700.000đ Nhà trẻ: 33 suất x 18.500 = 610.500đ Mẫu giáo: 167 suất x 18.500 = 3.089.500đ

 

tài chính công khai ngày 30/11/2023 

Tổng số suất ăn: 208 suất x 18.500 = 3.848.000đ NHà trẻ: 38 suất x 18.500 = 703.000đ Mẫu giáo: 170 suất x 18.500 = 3.145.000đ