Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 05/2016

Chương trình công tác Tháng 05/2016


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số:  20 /CTr- TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày 05 tháng 5  năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 /2016

                                                                                 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

  -  Duy trì và ổn định nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các hoạt động.

  -  Các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác và ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp..

- Đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cuối năm học.

-Xét duyệt danh hiệu thi đua, tổng kết năm học.

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04 - 30

 - Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95 % trở lên .

- Bàn giao danh sách trẻ 5 tuổi cho trường Tiểu học

BGH, GVCN

07

 Họp hội đồng nhà trường triển khai kế  hoạch công tác tháng.

BGH -  GV,NV

02-  13

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ  tuần 33  – tuần 35

 

BGH -  GV,NV

14

Họp phụ huynh các lớp

GVCN

 10

Tập huấn phòng chống TNTT, phòng chống đuối nước.

CB GV, NV

12 -  20

Đánh giá Hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn nghề nghiệp, CVNC năm học 2015-2016

CBGV,NV

24- 25

- Dự tổng kết chuyên đề phát triển vận động cấp tỉnh.

BGH

25- 30

-Xét duyệt danh hiệu thi đua, tổng kết năm học.

CBGV,NV

 

 

         Nơi nhận:                                                                                                 

    -  Cổng thông tin điện tử

    - LưuVP

- CBGV,NV thực hiện

 

HIỆU TRƯỞNG

  

( Đã ký)

 

    Hồ Thị Yến