Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 1/2016

Chương trình công tác Tháng 1/2016


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 02/TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày  04 tháng 01 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 /2016

                                                                                

* Nhiệm vụ trọng tâm:

    - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân.

  - Tham gia cuộc  thi " Giáo viên với văn hóa công sở" cấp khu vực.

 - Phân khai ngân sách mới năm 2016.

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 29

 Duy trì công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95 % trở lên .

CB,GV,BGH

  1.  

 Nhận phân khai ngân sách 2016.

 

HT,  KT

01- 29

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ  tuần 18  – tuần 22

 

BGH -  GV,NV

13

Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh.

BGH 03 cấp học

16

Tổ chức giáo viên tham gia cuộc thi " Giáo viên với văn hóa công sở"

CB PTCM, GVCN

 

25- 29

Kiểm  tra các hoạt động chuyên môn theo lịch kiểm tra nội bộ

 BKTNBTH

29

 Họp đánh giá công tác tháng   01

CB,GV,BGH

28- 29

Kiểm kê tài sản nhóm lớp, nhà trường

BGH, GV,NV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

 

 

    Hồ Thị Yến