Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 2/2017

Chương trình công tác Tháng 2/2017


   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Số: 08/TB-TrMN

 

      Nguyễn Huệ, ngày 05 tháng 02 năm 2017

 

 

 

                                          THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02/2017

            * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức các hoạt động sau nghỉ tết

  -  Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, công tác VSATTP

  - Chuẩn bị các điều kiện thi thực hành GVG cấp cơ sở

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

25/1- 05 /02

Nghỉ Tết nguyên đán

CBGVNV.

06 – 28/2

- Thực hiện nghiêm túc các HĐ sau nghỉ tết

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiện tốt các hoạt động CSGD trẻ

CBGVNV.

06 – 28/2

- Tổ chức tết trồng cây tại điểm trường Đồng Cấm

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN

CBGVNV.

06 – 28/2

- Kiểm tra CSVC và VSATTP các điểm trường

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

 CBGVNV, h/s các nhóm lớp

06 – 28/2

  • Chuẩn bị thi thực hành GVG cấp thị xã

BGH – TT nhóm

28/2

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 2/2017, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017.

CBGVNV.

  Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                                           (Đã ký)      

                  - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                 Nguyễn Thị May