Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 3/2014

Chương trình công tác Tháng 3/2014


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

        Số:  03/BC- MNHL

                                    

 

         Đông Triều,  ngày  06  tháng 3  năm 2014

                                  

         BÁO CÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3– 2014

                                  

 

  Trọng tâm:

 

 

1.  Phát động phong trào dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8-3.

2. Tổ chức chuyên đề “phát triển vận động cho trẻ”.

3. Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

4. Hội thi  trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường, năm học 2013 - 2014.

Lịch cụ thể :               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

5

Họp  hội đồng

-HT

Tập thể CB,GV,NV

5-8

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8-3 ở các khối lớp

PHT

GV các nhóm, lớp

6

Tham dự hội thi hát ru và hát dân ca do hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức .

  Chi hội phụ nữ trường

7- 12

Kiểm tra đánh giá năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên, nhân viên.

- BGH

-GV các  nhóm,lớp

15

 Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

HT

17

 Tổ chức khám sức khỏe , cân đo cho trẻ lần 2

Trung tâm y tê + nhân viên y tế

 

20- 21

 Tổ chức chuyên đề phát triển vận động cấp trường

Giáo viên

29

Hội thi trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường, năm học 2013 - 2014.

Tập thể  GV

 

 

                            

Nơi nhận:                                   

- BGH; 

- Lưu VP                                                                                                                 

- GV các nhóm lớp  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hồ Thị Yến