Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2014

Chương trình công tác tháng 9/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

 

                                         Số: 50 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đông Triều, ngày  05 tháng  9 năm 2014

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

                                                                                                                                      

* Trọng tâm công tác tháng 9./2014:

- Khai giảng năm học mới 2014 – 2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Xây dựng kế hoạch – duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

               

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/9

 

-  Tập duyệt văn nghệ chuẩn bị khai giảng.

- CBGV, NV, học sinh.

05/9

-  Khai giảng năm học mới 2014 – 2015 ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

- Toàn trường

25/8-30/9

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 2 – tuần 5.

 

- CBQL, CBGV

15-20/9

-  Cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ trên biểu đồ lẩn 1.

- Khám sức khỏe lần 1. 

 

- Nhân viên y tế.

15-25/9

-  Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

 

- CBQL, CBGV

30/9

-Họp đánh giá công tác tháng 9.

- CBQL, CBGV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( đã ký )

 

 

Hồ Thị Yến