Xuất bản thông tin

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015


 

 

    1.Hồ Thị Yến  - Hiệu trưởng

Năm sinh : 08/7/1968

Nơi sinh : Tân Việt – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng : 28/7/1999

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng tiểu học

Số điện thoại : 0975.109.705

Email: mn.nh.htyen@dongtrieu.edu.vn

   2. Nguyễn Thị Quế  - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 09/12/1960

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1978

Ngày vào Đảng:     /    /

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01677.567.306

Email: mn.nh. ntque @dongtrieu.edu.vn

   3 . Lê Thị Làn - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 07/03/1969

Nơi sinh :  Thủy An – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2003

Ngày vào Đảng:      /      /

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01696.859.688

Email:

   4 . Nguyễn Thị Ly  - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 02/09/1979

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1999

Ngày vào Đảng:        /      /

 Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01232.155.882

Email:

   5.  Nguyễn Thị Mến

Năm sinh : 28/2/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01256.208.422

Email: mn.nh. ntmen @dongtrieu.edu.vn

   6.Trần Thị Duyên - Giáo viên

Năm sinh : 05/9/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1989

Ngày vào Đảng:        /      /

 Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại :

Email: mn.nh. ttduyen@dongtrieu.edu.vn

   7. Nguyễn Thị Lý - Giáo viên

Năm sinh :  26/12/1962

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1982

Ngày vào Đảng:       /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0975.416.266

Email: mn.nh. ntly@dongtrieu.edu.vn

    8. Trần Thị Hoan - Giáo viên

Năm sinh : 15/1/1980

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 03/1/2006

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0904.269.755

Email: mn.nh. tthoan@dongtrieu.edu.vn

   9. Phạm Thị Vân  - Giáo viên

Năm sinh : 30/3/1980

Nơi sinh :  Bình Dương– Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 04/7/2008

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01216.404.57

   10 .Nguyễn Thị Kim Nhung - Giáo viên

 Năm sinh : 23/5/1973

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1991

Ngày vào Đảng :        /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0944.195.923

Email: mn.nh. ntknhung@dongtrieu.edu.vn

   11. Phạm Thị Diệu Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 1979

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng :        /      /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01687.385.133

Email: mn.nh. ptdthuy@dongtrieu.edu.vn

   12 . Vũ lệ Thanh - Giáo viên

Năm sinh : 8/11/1981

Nơi sinh :  Tứ kỳ –Hải Dương

Năm vào ngành : 2003

Ngày vào Đảng :        /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01669.606.685

Email: mn.nh. vlthanh@dongtrieu.edu.vn

   13.  Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

  Năm sinh :  10/8/1987

Nơi sinh :  Xã Thủy An – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:      /      /

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 

Email: mn.nh. nhyen@dongtrieu.edu.vn

   14. Đặng Thị Hiền - Giáo viên

Năm sinh : 20/5/1986

Nơi sinh :  Kim Sơn – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :       /        /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01213.202.845

Email: mn.nh. dthien@dongtrieu.edu.vn

   15.  Đào Thị Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 22/9/1980

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :       /        /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01658.275.078

Email: mn.nh. dtthuy@dongtrieu.edu.vn

   16 . Bùi Thị phương Thúy - Kế toán

  Năm sinh : 15/1/1984

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2007

Ngày vào Đảng :      /     /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán

Số điện thoại : 01686.253.545

Email: mn.nh. btpthuy@dongtrieu.edu.vn

   17. Trương Thị Hải - Giáo viên

  Năm sinh : 24/9/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :     /      /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01656.274.541

  Email: mn.nh. tthai@dongtrieu.edu.vn

   18 . Đào Thị Nguyên - Cấp dưỡng

 Năm sinh :  30/7/1987

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

 Số điện thoại : 01272.437.361

 Email: mn.nh. dtnguyen@dongtrieu.edu.vn

   19. Trần Phương Thúy - Cấp dưỡng

 Năm sinh : 29/12/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

Số điện thoại : 01695.396.011

 Email: mn.nh tpthuy @dongtrieu.edu.vn

   20 . Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên

Năm sinh : 23/3/1983

Nơi sinh :  Đức Chính – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2006

Ngày vào Đảng:      /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01289.355.626

Email: mn.nh. ntnhung @dongtrieu.edu.vn

   21. Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên

Năm sinh : 2/01/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01652529998

Email: mn.nh. nthong@dongtrieu.edu.vn

   22.Dương Thị Ngọc - Giáo viên

Năm sinh : 12/91990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   23. Ngô Thị Thoa - Giáo viên

Năm sinh : 25/10/1991

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   24.Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

Năm sinh : 16/7/1991

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /      /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   25.Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên

Năm sinh : 20/8/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   26.Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên

Năm sinh : 03/9/1993

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   27. Bùi Thị Phương - Giáo viên

Năm sinh : 19/08/1992

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01652.200.883

Email :

   28. Nguyễn Thị Hường - Giáo viên

Năm sinh : 01/3/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   29.Ngô Thu Huyền - Giáo viên

Năm sinh : 14/3/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   30.Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giáo viên

Năm sinh :      /       /1993

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

   31.Nguyễn Thị Ngân – Nhân viên Y tế

Năm sinh : 07/ 10 / 1992

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp y

Số điện thoại : 0987 820 911

Email :

   32.Nguyễn Thu Huệ - Nhân viên văn thư

Năm sinh : 10/06/1990

Nơi sinh : Hưng Đạo - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Sơ cấp

Số điện thoại : 0979.570.866

Email :