Xuất bản thông tin

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên


 1.Hồ Thị  Yến - BT chi bộ - Hiệu trưởng
Năm sinh : 08/7/1968
Nơi sinh : Tân Việt – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 1987
Ngày vào Đảng : 28/7/1999
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng tiểu học 
Số điện thoại : 0975.109.705
Email: mn.nh.htyen@dongtrieu.edu.vn
 2 .Kiều Thị Phương - Phó Hiệu trưởng
Năm sinh : 10/2/1972
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2000
Ngày vào Đảng ; 03/1/2006
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01683.450.557
Email: mn.nh.ktphuong@dongtrieu.edu.vn
 3.Nguyễn Thị Quế  - Phó Hiệu trưởng
Năm sinh : 09/12/1960
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 1978 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01677.567.306
Email: mn.nh. ntque @dongtrieu.edu.v
 4 Nguyễn Thị Mến - CTCĐ
Năm sinh : 28/2/1969
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 1987
Ngày vào Đảng 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01256.208.422
Email: mn.nh. ntmen @dongtrieu.edu.vn
 5.Trần Thị Duyên - Giáo viên
Năm sinh : 05/9/1969
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành :  1989
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 
Email: mn.nh. ttduyen@dongtrieu.edu.vn
 6. Nguyễn Thị Lý - Giáo viên
Năm sinh :  26/12/1962
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành :  1982
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 0975.416.266
Email: mn.nh. ntly@dongtrieu.edu.vn
  7. Trần Thị Hoan - Giáo viên
Năm sinh : 15/1/1980
 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2000
Ngày vào Đảng : 03/1/2006
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 0904.269.755
Email: mn.nh. tthoan@dongtrieu.edu.vn
 8. Phạm Thị Vân  - Giáo viên
Năm sinh : 30/3/1980
Nơi sinh :  Bình Dương– Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2000
Ngày vào Đảng : 04/7/2008
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01216.404.57
 9 .Nguyễn Thị Kim Nhung - Giáo viên
 Năm sinh : 23/5/1973
 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 1991
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 0944.195.923
Email: mn.nh. ntknhung@dongtrieu.edu.vn
 10. Phạm Thị Diệu Thúy - Giáo viên
Năm sinh : 1979
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2000
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01687.385.133
Email: mn.nh. ptdthuy@dongtrieu.edu.vn
 11 . Vũ lệ Thanh - Giáo viên
Năm sinh : 8/11/1981
Nơi sinh :  Tứ kỳ –Hải Dương
Năm vào ngành : 2003
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non
Số điện thoại : 01669.606.685
Email: mn.nh. vlthanh@dongtrieu.edu.vn
 12.  Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên
  Năm sinh :  10/8/1987
Nơi sinh :  Xã Thủy An – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2011
 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non 
Số điện thoại :  
Email: mn.nh. nhyen@dongtrieu.edu.vn
 13. Đặng Thị Hiền - Giáo viên
Năm sinh : 20/5/1986
Nơi sinh :  Kim Sơn – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2009
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01213.202.845
Email: mn.nh. dthien@dongtrieu.edu.vn
 14.  Đào Thị Thúy - Giáo viên
Năm sinh : 22/9/1980
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2009
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01658.275.078
Email: mn.nh. dtthuy@dongtrieu.edu.vn
 15 . Bùi Thị phương Thúy - Kế toán
  Năm sinh : 15/1/1984
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành 2007
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán
Số điện thoại : 01686.253.545
Email: mn.nh. btpthuy@dongtrieu.edu.vn
 16. Trương Thị Hải - Giáo viên
  Năm sinh : 24/9/1989
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành 2010
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 01656.274.541
  Email: mn.nh. tthai@dongtrieu.edu.vn
 17 . Đào Thị Nguyên - Cấp dưỡng
 Năm sinh :  30/7/1987
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành 2010
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn
 Số điện thoại : 01272.437.361
 Email: mn.nh. dtnguyen@dongtrieu.edu.vn
 18. Trần Phương Thúy - Cấp dưỡng
 Năm sinh : 29/12/1989
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN
Năm vào ngành 2010
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn
Số điện thoại : 01695.396.011
 Email: mn.nh tpthuy @dongtrieu.edu.vn
 19 . . Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên
Năm sinh : 23/3/1983
Nơi sinh :  Đức Chính – Đông Triều – QN
Năm vào ngành : 2006
Ngày vào Đảng 
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non 
Số điện thoại : 01289.355.626
Email: mn.nh. ntnhung @dongtrieu.edu.vn
 20. Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên
Năm sinh : 2/01/1989
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2009
Ngày vào Đảng : 
Trình độ chuyên môn  : Cao đẳng mầm non
Số điện thoại : 01652529998
Email: mn.nh. nthong@dongtrieu.edu.vn
 21.Dương Thị Ngọc - Giáo viên
Năm sinh : 12/91990
Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2011
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 01675315322
Email : 
 22. Ngô Thị Thoa - Giáo viên
Năm sinh : 25/10/1991
Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2011
Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non
Số điện thoại :
Email : 
 23.Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên
Năm sinh : 16/7/1991
Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2011
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại :
Email : 
 24. Nguyễn Thị Đào - Cấp dưỡng
Năm sinh : 2/12/1978
Nơi sinh : Bình Dương - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2011
Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn
Số điện thoại : 01222318505
Email : 
 25.Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên
Năm sinh : 20/8/1990
Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2011
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 0962888073
Email : 
 26.Chu Thị Hoài Giang - Giáo viên
Năm sinh :  28/09/1989 
Nơi sinh :  Thị xã Hà Giang
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 0936135073
Email : 
 27.Ngô Thu Huyền - Giáo viên
Năm sinh :  14/03/1990
Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại :0974155164
Email : 
 28. Bùi Thị Phương - Giáo viên
Năm sinh :  19/08/1992
Nơi sinh :  Thủy An - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 01652200883
Email : 
 29. Nguyễn Thị Ngân - Nhân viên y tế
Năm sinh :  10/07/1992
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : Trung cấp y dược
Số điện thoại : 0987820911
Email : 
 30. Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên
Năm sinh :  03/09/1993
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2013
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 01659498462
Email : 
 31.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giáo viên
Năm sinh :  14/07/1993
Nơi sinh :  Thủy An - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2013
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 01677025099
Email : 
 32.  Nguyễn Thị Hường - Giáo viên
Năm sinh :  01/03/1990
Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non
Số điện thoại : 0982519367
Email : 
 33.  Nguyễn Thu Huệ - Nhân viên hành chính
Năm sinh :  10/06/1990
Nơi sinh :  Hưng Đạo - Đông Triều - QN
Năm vào ngành : 2013
Trình độ chuyên môn : Sơ cấp văn thư lưu trữ
Số điện thoại : 0979570866
Email :