Xuất bản thông tin

Đội ngũ giáo viên năm học 2012 - 2013

Đội ngũ giáo viên năm học 2012 - 2013


 

 

1.Hồ Thị  Yến - BT chi bộ - Hiệu trưởng

Năm sinh : 08/7/1968

Nơi sinh : Tân Việt – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng : 28/7/1999

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng tiểu học

Số điện thoại : 0975.109.705

Email: mn.nh.htyen@dongtrieu.edu.vn

 

2 .Kiều Thị Phương - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 10/2/1972

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng ; 03/1/2006

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01683.450.557

Email: mn.nh.ktphuong@dongtrieu.edu.vn

 

3.Nguyễn Thị Quế  - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 09/12/1960

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1978

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01677.567.306

Email: mn.nh. ntque @dongtrieu.edu.v

 

4 Nguyễn Thị Mến - CTCĐ

Năm sinh : 28/2/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01256.208.422

Email: mn.nh. ntmen @dongtrieu.edu.vn

 

5.Trần Thị Duyên - Giáo viên

Năm sinh : 05/9/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1989

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại :

Email: mn.nh. ttduyen@dongtrieu.edu.vn

 

6. Nguyễn Thị Lý - Giáo viên

Năm sinh :  26/12/1962

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1982

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0975.416.266

Email: mn.nh. ntly@dongtrieu.edu.vn

 

 7. Trần Thị Hoan - Giáo viên

Năm sinh : 15/1/1980

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 03/1/2006

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0904.269.755

Email: mn.nh. tthoan@dongtrieu.edu.vn

 

8. Phạm Thị Vân  - Giáo viên

Năm sinh : 30/3/1980

Nơi sinh :  Bình Dương– Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 04/7/2008

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01216.404.57

 

9 .Nguyễn Thị Kim Nhung - Giáo viên

 Năm sinh : 23/5/1973

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1991

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0944.195.923

Email: mn.nh. ntknhung@dongtrieu.edu.vn

 

10. Phạm Thị Diệu Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 1979

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01687.385.133

Email: mn.nh. ptdthuy@dongtrieu.edu.vn

 

11 . Vũ lệ Thanh - Giáo viên

Năm sinh : 8/11/1981

Nơi sinh :  Tứ kỳ –Hải Dương

Năm vào ngành : 2003

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01669.606.685

Email: mn.nh. vlthanh@dongtrieu.edu.vn

 

12.  Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

  Năm sinh :  10/8/1987

Nơi sinh :  Xã Thủy An – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2011

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 

Email: mn.nh. nhyen@dongtrieu.edu.vn

 

13. Đặng Thị Hiền - Giáo viên

Năm sinh : 20/5/1986

Nơi sinh :  Kim Sơn – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01213.202.845

Email: mn.nh. dthien@dongtrieu.edu.vn

 

14.  Đào Thị Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 22/9/1980

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01658.275.078

Email: mn.nh. dtthuy@dongtrieu.edu.vn

 

15 . Bùi Thị phương Thúy - Kế toán

  Năm sinh : 15/1/1984

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2007

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán

Số điện thoại : 01686.253.545

Email: mn.nh. btpthuy@dongtrieu.edu.vn

 

16. Trương Thị Hải - Giáo viên

  Năm sinh : 24/9/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01656.274.541

  Email: mn.nh. tthai@dongtrieu.edu.vn

 

17 . Đào Thị Nguyên - Cấp dưỡng

 Năm sinh :  30/7/1987

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

 Số điện thoại : 01272.437.361

 Email: mn.nh. dtnguyen@dongtrieu.edu.vn

 

18. Trần Phương Thúy - Cấp dưỡng

 Năm sinh : 29/12/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

Số điện thoại : 01695.396.011

 Email: mn.nh tpthuy @dongtrieu.edu.vn

 

19 . . Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên

Năm sinh : 23/3/1983

Nơi sinh :  Đức Chính – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2006

Ngày vào Đảng

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01289.355.626

Email: mn.nh. ntnhung @dongtrieu.edu.vn

 

20. Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên

Năm sinh : 2/01/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn  : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01652529998

Email: mn.nh. nthong@dongtrieu.edu.vn

 

21.Dương Thị Ngọc - Giáo viên

Năm sinh : 12/91990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01675315322

Email :

 

22. Ngô Thị Thoa - Giáo viên

Năm sinh : 25/10/1991

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

 

23.Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

Năm sinh : 16/7/1991

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email :

 

24. Nguyễn Thị Đào - Cấp dưỡng

Năm sinh : 2/12/1978

Nơi sinh : Bình Dương - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

Số điện thoại : 01222318505

Email :

 

 

25.Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên

Năm sinh : 20/8/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 0982140073

Email :

 

25.Chu Thị Hoài Giang - Giáo viên

Năm sinh :  28/09/1989

Nơi sinh :  Thị xã Hà Giang

Năm vào ngành : 2012

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 0936135073

Email :

 

25.Ngô Thu Huyền - Giáo viên

Năm sinh :  14/03/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :0974155164

Email :

 

25. Bùi Thị Phương - Giáo viên

Năm sinh :  19/08/1992

Nơi sinh :  Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01652200883

Email :