Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ
Số: 04 /TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
         Đông Triều, ngày 04 tháng 05  năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  5 /2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 5 ./2012:
     - Rà soát chương trình thời khóa biểu
     - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để tỉnh công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi .
      - Kiểm tra đánh giá học sinh lớp 5 tuổi , bàn giao danh sách trẻ 5 tuổi về trường tiểu học .
     -  Hoàn thiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm .
      - Làm báo cáo thi đua, tổng kết năm học .                
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
 
2- 4/5
Làm báo cáo trực tuyến tháng .
 
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập .
- Ban giám hiệu
 
- Toàn trường
05/5
- Họp hội đồng triển khai công tác tháng
 
 
- Toàn trường
 
7- 11/5
Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh 5 tuổi .
- BGH, tổ trưởng, GVday lớp 5 tuổi
14 - 18/ 5
Thành lập đội tham gia hội thi" dân vận khéo " xã Nguyễn Huệ năm 2012
Đảng viên Chi bộ trường
21- 25/5
Hoàn thiện đề tài
- Họp xét duyệt thi đua trường
- Chuyên môn trường
28- 30/5
 
01/6
Họp phụ huynh học sinh các lớp
Tổng kết trường
Tổ chức phát quà tết 01/6 cho học sinh
- GVCN
- Toàn trường
- Toàn trường

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
PGD&ĐT Đông Triều
  - LưuVP
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Thị Yến