Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016

Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ A VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

                Năm học 2015 – 2016

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn

năm học 2014 - 2015

TC

ĐH

Khác

1

Hồ Thị Yến

08/07/1968

 

 

x

 

Tiểu học

Phụ trách chung nhà trường

2

Nguyễn Thị Quế

09/12/1960

 

x

 

 

Mầm non

Phụ trách cơ sở vật chất

3

Lê Thị Làn

07/03/1969

 

 

x

 

Mầm non

Phụ trách phổ cập, chăm sóc nuôi dưỡng

4

Nguyễn Thị Ly

02/09/1979

 

 

x

 

Mầm non

Phụ trách chuyên môn, CNTT

5

Nguyễn Thị Lý

26/12/1962

 

x

 

 

Mầm non

Dạy  nhóm trẻ A3

6

Nguyễn Thị Mến

28/02/1969

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp ghép Vân Động

7

Phạm Thị Diệu Thúy

01/10/1979

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A3

8

Trần Thị Duyên

05/09/1969

 

x

 

 

Mầm non

Dạy  nhóm trẻ A2

9

Trần Thị Hoan

15/01/1980

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp ghép Vân Động

10

Phạm Thị Vân

30/03/1980

 

 

x

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A2

11

Nguyễn Thị Kim Nhung

23/05/1973

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A2

12

Vũ Lệ Thanh

08/11/1981

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A3

13

Nguyễn Thị  Nhung

23/03/1983

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A1

14

Đặng Thị Hiền

20/05/1986

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A3

15

Đào Thị Thúy

22/09/1980

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi

16

Nguyễn Thị Hồng

12/01/1989

 

 

x

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A2

17

Trương Thị Hải

24/09/1989

 

 

x

 

Mầm non

Dạy  nhóm trẻ A1

18

Nguyễn Thị Thơm

20/08/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi

19

Nguyễn Thị Huyền

10/08/1987

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A3

20

Nguyễn Thị Huyền

16/07/1991

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A1

21

Dương Thị Ngọc

12/09/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A2

22

Ngô Thị Thoa

25/10/1991

 

 

x

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A1

23

Bùi Thị Phương

19/08/1992

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp nhóm trẻ A2

24

Nguyễn Thị Thủy

03/09/1993

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A1

25

Nguyễn Thị Hường

01/03/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A1

26

Ngô Thị Thu Huyền

14/03/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ A1

27

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

14/07/1993

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ A2

28

Đào Thị Nguyên

30/07/1987

x

 

 

 

Cấp dưỡng

Cấp dưỡng khu trung tâm

29

Trần Phương Thúy

29/12/1989

x

 

 

 

Cấp dưỡng

Cấp dưỡng Đồng Cấm

30

Nguyễn Thị Dung

11/8/1986

 

 

 x

 

Kế Toán

Kế toán nhà trường

31

Nguyễn Thị Ngân

07/10/1992

x

 

 

 

Y Tế

Y tế nhà trường

32

Nguyễn Thu Huệ

10/06/1990

 

 

 

x

VT - HC

Văn thư - Hành chính

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến