Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 03/01/2020

Tài chính công khai ngày 03/01/2020

Tổng số xuất ăn: 226 x 13.500 = 3.051.000đ
Trung tâm: 163 x 13.500 = 2.200.500đ
Đồng cấm: 63 x 13.500 = 850.500đ