Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 04/04/2019

Tài chính công khai ngày 04/04/2019

Tổng số xuất ăn: 258 x 13.500 = 3.483.000đ

Trung tâm: 189 x 13.500 = 2.551.500đ

Đồng cấm: 69 x 1.500 = 931.500đ