Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 04/06/2020

Tài chính công khai ngày 04/06/2020

tổng số xuất ăn: 276: 13.500 = 3.726.000đ
Trung tâm: 228 x 13.500 = 3.078.000đ
Đồng cấm: 48 x 13.500 = 648.000đ