Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/01/2020

Tài chính công khai ngày 06/01/2020

Tổng số xuất ăn: 230 x 13.500 = 3.105.000đ
Trung tâm: 193 x 13.500 = 2.605.500đ
Đồng cấm: 37 x 13.500 = 499.5000đ