Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/10

Tài chính công khai ngày 06/10

Tổng số trẻ ra lớp: 278 trẻ.
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng.
+ Điểm Đồng Cấm: 67 trẻ x 12 000 đồng = 804 000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 191 trẻ x 12 000 đồng = 2 292 000 đồng.