Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/12/2019

Tài chính công khai ngày 06/12/2019

Tổng số xuất ăn: 237 x 13.500 = 3.199.500đ
Trung tâm: 174 x 13.500 = 2.349.000đ
Đồng cấm: 63 x 13.500 = 850.500đ