Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/07/2020

Tài chính công khai ngày 07/07/2020

Tổng số xuất ăn: 269 x 13.500 = 3.631.500đ
Trung tâm: 223 x 13.500 = 3.010.500đ
đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ