Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/10/2020

Tài chính công khai ngày 07/10/2020

Tổng số xuất ăn: 233 x 15.500 = 3.611.500đ