Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/01/2020

Tài chính công khai ngày 08/01/2020

Tổng số xuất ăn: 238 x 13.500 = 3.213.000đ
Trung tâm: 200 x 13.500 = 2.700.000đ
Đồng cấm: 40 x 13.500 = 513.000đ