Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/05/2020

Tài chính công khai ngày 08/05/2020

Tổng số xuất ăn: 90 xuất x 13.500 = 1.215.000đ