Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/10/2019

Tài chính công khai ngày 08/10/2019

Tổng số xuất ăn: 235 x 13500 = 3.172.500đ
Trung tâm: 163 x 13.500 = 2.200.500đ
Đồng cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ